Europejski nakaz aresztowania

Prowadzenie postępowania w zakresie ENA

Osobom poszukiwanym i zatrzymanym do Europejskiego Nakazu Aresztowania proponujemy prowadzenie postępowania mającego na celu uniknięcie wykonania ENA i deportacji do Polski.

Prowadzenie takiego postępowania może polegać na wszczęciu procedur przewidzianych w kodeksie karnym wykonawczym, które w konsekwencji mogą prowadzić do uchylenia ENA.

E-Book: Europejski Nakaz Aresztowania