Nieuczciwa konkurencja

Tajemnica przedsiębiorstwa

Czynem nieuczciwej konkurencji jest przekazanie, ujawnienie lub wykorzystanie cudzych informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa albo nabycie ich od osoby nieuprawnionej, jeżeli zagraża to interesowi przedsiębiorcy lub go narusza.

W tym zakresie pomagamy klientom stosować działania prewencyjne w ich firmach, aby nie dochodziło do wycieku informacji. Wprowadzamy do umów stosowne klauzule poufności, szkolimy pracowników oraz doradzamy przy oznaczaniu nośników odpowiednimi ostrzeżeniami.

Analizujemy, czy w danym przypadku doszło do ujawnienia tajemnicy przedsiębiorstwa, czy tylko do wycieku informacji.

W przypadku bezprawnego ujawnienia tajemnicy przedsiębiorstwa doradzamy przy wyborze skutecznej ochrony prawnej. W tym zakresie żądamy od sprawcy zaniechania niedozwolonych działań, usunięcia skutków niedozwolonych działań oraz naprawienia wyrządzonej szkody.

E-BOOK: NIEUCZCIWA KONKURENCJA