Europejski nakaz aresztowania ENA

Europejski nakaz aresztowania ENA

Osobom poszukiwanym i zatrzymanym do europejskiego nakazu aresztowania proponujemy skuteczną pomoc i doradztwo w celu doprowadzenia do skutecznego uchylenia europejskiego nakazu aresztowania. Działania podjęte w odpowiednim czasie mogą pozwolić na uniknięcie procesu ekstradycyjnego w kraju, w którym przebywa poszukiwany.

Darmowa wstępna konsultacja. Skontaktuj się.

Adwokat Michał Walczak LL.M. – specjalista w zakresie Europejskiego Nakazu Aresztowania.

 

Czym jest europejski nakaz aresztowania?

Europejski nakaz aresztowania (w skrócie ENA) to wydawany przez polski sąd wniosek o aresztowanie osoby podejrzanej lub oskarżonej o popełnienie przestępstwa, która przebywa na terytorium innego państwa. Europejski nakaz aresztowania stosuje się także w odniesieniu do osób skazanych za popełnienie przestępstwa. O swój los mogą martwić się także skazani na karę pozbawienia wolności w zawieszeniu, którzy nie wywiązali się z wykonania dodatkowych obowiązków nałożonych przez sąd np. środka karnego w postaci obowiązku naprawienia szkody czy też dozoru kuratora.

Dokument ten zobowiązuje zagraniczne organy ścigania do zatrzymania osoby objętej ENA i wydania jej do kraju, który wystąpił z wnioskiem o europejski nakaz aresztowania. Mechanizm ten opiera się na zasadzie wzajemnego uznawania orzeczeń sądowych i co do zasady nie ma w tym przypadku znaczenia fakt czy kraj, który ma aresztować i wydać osobę, także uznaje dany czyn jako przestępstwo.

Za jakie przestępstwa można być poszukiwanym?

Europejski nakaz aresztowania ( ENA ) może być wydany w każdej sprawie karnej, w której zapadł wyrok, skazujący oskarżonego na co najmniej 4 miesiące pozbawienia wolności. Nakaz ten może być wydany także wobec oskarżonego, któremu stawia się zarzuty objęte karą pozbawienia wolności większą niż  1 rok.

Najkrótszy okres przedawnienia kary w naszym kraju to 10 lat. Dlatego, w praktyce europejski nakaz aresztowany ( ENA ) wydawany jest często wobec osób, które przed wielu laty weszły w konflikt z prawem. Nierzadko osoby te ułożyły sobie na nowo życie poza granicami naszego kraju.

Jak sprawdzić czy jest się poszukiwany europejskim nakazem aresztowania?

Europejski nakaz aresztowania wydają Sądy Okręgowe. Niestety nie istnieje ogólnopolska lista osób poszukiwanych europejskim nakazem aresztowania ( ENA ). Jak zatem sprawdzić czy jest się poszukiwanym za granicą? W pierwszej kolejności warto uzyskać wypis z Krajowego Rejestru Karnego, który zawiera informacje o wydanych nakazach aresztowania i listach gończych wobec danej osoby. W kolejnym kroku pozostaje nam zwrócić się do Sądu Okręgowego z pytaniem o to czy został wydany europejski nakaz aresztowania. Oczywiście, przyjazd do Polski, jak i sam kontakt telefoniczny może być ryzykowny, dlatego pomocny będzie adwokat obrońca, który dbając o Twoje bezpieczeństwo uzyska wszelkie niezbędne informacje. W tym celu wystarczy przesłać adwokatowi w Polsce pisemne pełnomocnictwo, do reprezentowania przed polskimi organami.

Procedura zatrzymania

Europejski nakaz aresztowania ( ENA ) skarży się w kraju wykonania, ale podstawą zaskarżenia mogą być również  błędy po stronie polskiego sadu. Osobie aresztowanej za granicą zostaje przydzielony adwokat z urzędu, który broni go przed sądem zagranicznym. Niestety, adwokat z UK, Niemiec czy Holandii, który nie zna polskich przepisów prawa, nie pomoże w sprawie za przestępstwo popełnione w Polsce, które toczy się lub zostało zakończone przed polskim sądem. Niezbędny jest adwokat w  Polsce, najlepiej taki, który specjalizuje się w sprawach z europejskiego nakazu aresztowania. Trzeba pamiętać, że polski adwokat może formalnie zająć się sprawą dopiero po uzyskaniu pełnomocnictwa do reprezentowania aresztowanego. Prawnik w Polsce może bowiem współpracować z adwokatem z urzędu i wstrzymać wydalenie aresztowanego do Polski.

Uchylenie europejskiego nakazu aresztowania

Europejski nakaz aresztowania ( ENA ) może zostać uchylony. Dzieje się tak w sytuacji, gdy zasądzony wyrok, który jest podstawą jego wydania zostanie:

  • uchylony z tytułu przedawnienia
  • odroczony w skutek choroby psychicznej innej ciężkiej choroby
  • odroczony, jeśli jego wykonanie niosłoby za sobą zbyt ciężkie skutki dla skazanego lub jego rodziny
  • zamieniony na karę grzywny
  • uchylone zostanie postanowienie o zarządzeniu wykonania kary
  • uchylony lub zmieniony na podstawie wniesionego środka odwoławczego

By uchylić europejski nakaz aresztowania ( ENA ) niezbędne jest uzyskanie pozytywnej decyzji w postępowaniu przed polskim sądem.

Europejski nakaz aresztowania a brexit

Brexit stał się faktem. Osoby przebywające na Wyspach Brytyjskich nie mają jednak co wierzyć, że wraz z wyjściem Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej zyskają spokój. W praktyce należy spodziewać się, że po wyjściu Wielkiej Brytanii z Unii dojdzie do porozumienia z państwami Unii w zakresie egzekwowania wzajemnych przepisów o ekstradycję.

Jak mogę pomóc?

Reprezentuję osoby poszukiwane i zatrzymane europejskim nakazem aresztowania ( ENA ). Oferuję kompleksowe doradztwo prawne, w ramach którego:

  • ustalam czy został wydany europejski nakaz aresztowania ENA
  • pomagam uzyskać list żelazny
  • prowadzę sprawy o zmianę formy wykonywania kary np. na grzywnę, areszt domowy
  • reprezentuję w postępowaniu o uchylenie nakazu aresztowania

Jesteś poszukiwany w Polsce? Zostałeś aresztowany za granicą? Czeka Cię wydalenie? Zadbaj by Twoją sprawą zajął się adwokat specjalista.

Kim jestem?

Michał Walczak. Adwokat przy Wielkopolskiej Izbie Adwokackiej w Poznaniu. Specjalista w zakresie krajowego i międzynarodowego postępowania karnego, w tym spraw związanych z europejskim nakazem aresztowania ( ENA ). Autor branżowego bloga w tej tematyce. Posiada doświadczenie w prowadzeniu sporów sądowych. W przedmiocie krajowego prawa karnego do jego zainteresować należą także przestępstwa gospodarcze (white-collar crimes). Zapraszam do biura Kancelarii przy ulicy Działowej w Poznaniu lub 1 Maja w Koninie.

 

E-Book: Europejski Nakaz Aresztowania