Sprawy karne – Adwokat Poznań

Sprawy karne – Adwokat Poznań

Nazywam się Michał Walczak, jestem adwokatem przy Wielkopolskiej Izbie Adwokackiej w Poznaniu. Reprezentuję moich Klientów w sprawach karnych, występuję po stronie obrony, jak i oskarżenia (podejrzanych oraz skazanych).

Na co dzień bronię osoby zamieszane w sprawy karne, które spowodowały wypadek, były sprawcą rozboju, pobicia, kradzieży, zostały zatrzymany za posiadanie narkotyków lub paserstwo. Wspieram również ofiary tych działań, które chcą dochodzić sprawiedliwości w sądzie. Swoje usługi kieruję również do przedsiębiorców. Doskonale zdaję sobie sprawę, że prowadzenie działalności gospodarczej wiąże się z ryzykiem ponoszenia odpowiedzialności na gruncie przepisów prawno-karnych. Dlatego reprezentuję przedsiębiorców uwikłanych w sprawy karne, również gdy to kontrahent przedsiębiorcy dopuścił się działań noszących znamiona czynu zabronionego.

Zostałeś zatrzymany przez Policję, jesteś podejrzany o popełnienie czynu zabronionego lub przestępstwa? Grozi Ci zatrzymanie, a może zostałeś już skazany i oczekujesz na karę pozbawienie wolności? Skontaktuj się ze mną.

Jakich spraw się podejmuję?

Moją specjalizacją są sprawy karne w zakresie krajowego i międzynarodowego postępowania karnego. Prowadzę sprawy karne m.in. o:

 • Jazdę pod wpływem alkoholu – weryfikuję poprawność wyników pomiarów i stan techniczny urządzeń użytych do pomiaru stężenia alkoholu w wydychanym powietrzu. Reprezentuję oskarżonego przed organami ścigania, w postępowaniu przygotowawczym oraz sądowym. Negocjuję wymiar kary.
 • Spowodowanie wypadku – to czyn, za który grozić może nawet 3 lata pozbawienia wolności. Jako adwokat oferuję analizę i weryfikację materiał dowodowy przedstawionego przez organ prowadzący postępowanie. Poszukuję, zbieram i zabezpieczam dowody, które mogą świadczyć na korzyść klienta. Reprezentuję oskarżonych przed organami ścigania, w postępowaniu przygotowawczym oraz w postępowaniu przed sądem
 • Posiadanie narkotyków – Weryfikuję materiał dowodowy zabezpieczony w postępowaniu karnym, przygotowuję materiał dowodowy i analizy biegłych. Oferuję pełną obsługę prawną w postępowaniu przygotowawczym jak i sądowym.
 • Groźby karalne – to sprawy karne zagrożone grzywną, a także karą pozbawienia wolności do dwóch lat. Stąd kluczowym jest to by adwokat zweryfikował stan faktyczny i ocenił czy groźba wzbudziła uzasadnioną obawę, że będzie spełniona. Reprezentuję oskarżonego jak i ofiarę na każdym etapie postępowania sądowego.
 • Pobicie – w zależności od skutków pobicia w trakcie sprawy karnej oskarżonemu grozi pozbawienie wolności od 3 miesięcy do 25 lat. Weryfikuję opinię lekarza biegłego w zakresie prawidłowości ustalenia stopnia uszkodzenia ciała pokrzywdzonego. Reprezentuję w kontaktach z organami ścigania oraz w postępowaniu sądowym.
 • Kradzież – reprezentuję oskarżonych jak i pokrzywdzonych w procesach o kradzież i kradzież z rozbojem. Prowadzę sprawy karne, których przedmiotem jest kradzież własności materialnej jak i niematerialnej.
 • Rozbój – reprezentuję klientów w toku sprawy karnej o kradzież przy użyciu przemocy lub groźby, które podlegają karze pozbawienia wolności od lat 2 do 12. Weryfikuję zebrane dowody i opinie biegłych przedstawione w ramach sprawy karnej. Jeśli jest taka konieczność prowadzę postępowanie dochodzeniowe.
 • Paserstwo – prowadzę sprawy karne o paserstwo, czyli nabywanie oraz pomaganie w zbyciu rzeczy uzyskanej za pomocą przestępstwa. Czyny te podlegają karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5. Sprawy karne o tej specyfice wymagają nierzadko angażowania na pierwszy rzut oka ponadnormatywnych środków z uwagi na dużą wartość przedmiotu sprawy.
 • Fałszowanie dokumentów – w ramach spraw karnych w przedmiocie podrabiania dokumentacji oferuje między innymi weryfikację autentyczności dokumentów, prowadzenie postępowania dochodzeniowo-śledczego oraz kompleksową reprezentację w postępowaniu karnym.
 • Przestępstwa gospodarcze – do najczęściej popełnianych przestępstw tego typu zalicza się wyrządzenie szkody w obrocie gospodarczym, udaremnienie zaspokojenia wierzyciela, czy też zaspokojenia wybranego wierzyciela z jednoczesnym pokrzywdzeniem pozostałych. Przestępstwa gospodarcze to sprawy karne wymagające od adwokata znajomości nie tylko prawa, ale i specyfiki danej branży.
 • Europejski nakaz aresztowania – prowadzę sprawy karne o aresztowanie osób podejrzanych lub oskarżonych o popełnienie przestępstwa, które przebywają na terytorium innego państwa. Analizuję zasadność zatrzymania. Reprezentuję klientów w trakcie zatrzymania.

Jak mogę pomóc?

Ochrona prawna w trakcie czynności przed organami ścigania

Jeśli zachodzi taka potrzeba i możliwość, to jestem w stanie reprezentować klientów już na etapie zatrzymania. Jako przedstawiciel zatrzymanego kontaktuję się z organami ścigania – Policją i prokuraturą. Biorę udział w przesłuchaniach klientów, którzy znajdują się w warunkach izolacji. Pomagamy osobom znajdującym się w areszcie tymczasowym realizować prawo do obrony. Składamy wnioski dowodowe mające na celu uniknięcie aresztu lub ograniczenie zakresu pozbawienia wolności. W związku z faktem iż czynności organów ścigania często mają swój początek w godzinach porannych lub późnych godzinach nocnych, oferuję wsparcie niemal 24/7.

Obrona oskarżonego w postępowaniu sądowym

Uczestniczę we wszystkich rozprawach, przesłuchaniach z udziałem pokrzywdzonych, świadków i biegłych. Składam wnioski dowodowe, powołuję nowych świadków, wnioskuję o opinie biegłych. Przygotowuję i realizuję strategię obrony przed zarzutami, odpowiadam na każde nowe fakty i dowody pojawiające się na tym etapie sprawy krajnej.

Reprezentacja w postępowaniu wykonawczym

Postępowania karne wykonawcze mają na cel realizację postanowienia sądu. Ich przedmiotem jest egzekwowanie zasądzonej kary pozbawienia wolności. Jako adwokat zawsze stawiam sobie za cel odroczenie lub zawieszenie wykonywania kary pozbawienia wolności, a jeśli to nie jest możliwe zmiany środka wykonania kary lub wstrzymanie wykonania kary. Sprawy karne mają swoją indywidualną specyfikę, dlatego strategia dobierana jest w oparciu o ocenę możliwości jak i oczekiwań klienta.

Postępowania o warunkowe odroczenie kary

Reprezentuję osoby skazane na karę pozbawienia wolności, pomagam im uzyskać odroczenie wykonania kary. Szanse na odroczenie wykonania kary ma skazany na karę pozbawienia wolności, który nie rozpoczął jeszcze odbywania kary. Dzieje się tak jeśli spełniona jest choć jedna z przesłanek: choroba psychiczna lub inna ciężka choroba skazanego; ciężkie skutki wykonania kary dla skazanego i jego rodziny; przeludnienie zakładach karnych i aresztów śledczych. W ramach doradztwa prawnego dla osób, które ubiegają się o odroczenie wykonania kary oferuję: przygotowanie wniosku o odroczenie wykonania kary pozbawienia wolności; wniosku o wstrzymanie czynności zmierzających do osadzenia skazanego; reprezentuję skazanego w postępowania przed sądem.

Warunkowe zwolnienie

Skazany odbywający karę pozbawienia wolności może wnioskować o warunkowe zwolnienie. Przesłanką ku temu mogą być okoliczności popełnienia przestępstwa oraz zachowanie skazanego po jego popełnieniu oraz trakcie odbywania kary. Znaczenie ma też sytuacja osobista skazanego. Warunkowe zwolnienie z odbywanie kary pozbawienia wolności dotyczy zwykle części kary. Pamiętać warto, że karę uważa się za obytą z chwilą zakończenia warunkowego zwolnienia, jeśli nie zostało ona odwołane w ciągu 6 miesięcy od jego zakończenia. Jako adwokat wspieram osoby ubiegające się o warunkowe zwolnienie w przygotowaniu dokumentacji potrzebnej do przeprowadzenia postępowania oraz reprezentuję ich w trakcie postępowania przed sądem penitencjarnym i procesie sądowym

Dozór elektroniczny

Osoby skazane karą pozbawienia wolności na okres krótszy niż rok mogą starać się zmienić sposób wykonania kary na łagodniejszy np. na dozór elektroniczny. Dozór elektroniczny to kara odbywająca się poza zakładem karnym, zazwyczaj w domu. Mimo ograniczeń jest to najbardziej dogodna forma kary, która pozwala na kontynuowanie życia zawodowego i rodzinnego. O objęcie systemem dozoru elektronicznego mogą ubiegać się zarówno osoby jeszcze nieosadzone, a także osoby odbywające już karę w zakładzie karnym. Jako adwokat prowadzący spawy karne, których okoliczności pozwalają na objęcie dozorem elektronicznym, pomagam przygotować i uzasadnić wniosek o objęcie systemem dozoru elektronicznego, a także reprezentuję w postępowaniu sądowym.

Tymczasowe aresztowanie

Tymczasowe aresztowanie ma przeciwdziałać m.in. ucieczce, ukrywaniu się jak i matactwu oskarżonego, w wyjątkowych przypadkach także popełnieniu przez oskarżonego kolejnych przestępstw. Niestety, z uwagi na przewlekłość postępowań sądowych tymczasowe aresztowanie przedłużyć może się nawet na okres 24 miesięcy. Przesłanką odstąpienia od tymczasowego aresztowana jest fakt, że areszt zagraża życiu lub zdrowiu, niesie ciężkie skutki dla oskarżonego i jego rodziny, okres aresztowania przekroczy przewidywany wymiar kary. Jako adwokat stawiam sobie za cel dopełnienie wszelkich czynności, które sprawią, że  zastosowane środki zapobiegawcze będą jak najmniej uciążliwe dla Klienta.

E-BOOK: EUROPEJSKI NAKAZ ARESZTOWANIA