Nieuczciwa konkurencja

Nieuczciwa konkurencja

Nieuczciwa konkurencja jest jedną z dwóch wiodących specjalizacji w naszej kancelarii. Doradzamy naszym Klientom m.in. w przypadkach podkradania pracowników, podbierania klientów oraz naruszeń tajemnicy przedsiębiorstwa. Podejmujemy działania prawne przeciwko nieuczciwemu pracownikowi kradnącemu know-how lub klientów pracodawcy. Zdajemy sobie sprawę, że szczególnie w ramach nieuczciwej konkurencji, brak właściwego doradztwa prawnego i opieki adwokata czy radcy prawnego może spowodować katastrofalne skutki dla firmy, a niejednokrotnie zaważyć o jej egzystencji. Dlatego nasza kancelaria wspiera klientów w rozwiązywaniu wszelkich problemów prawnych z zakresu nieuczciwej konkurencji, działając często także i prewencyjnie i zapobiegawczo.

 

Czym jest czyn nieuczciwej konkurencji?

Czyn nieuczciwej konkurencji to działanie podejmowane przez konkurencyjne podmioty rynkowe, które naruszają interes przedsiębiorstwa. Zwykle są to działania niezgodne z prawem lub dobrymi obyczajami. Tego rodzaju działania umożliwiają podmiotowi poszkodowanemu wysunięcie roszczeń wobec konkurencyjnej firmy, która dopuszczając się czynu nieuczciwej konkurencji narusza interesy przedsiębiorstwa. Czynem nieuczciwej konkurencji będzie m.in.:

  • stosowanie wprowadzającego w błąd oznaczenia przedsiębiorstwa przez inny podmiot np. stosowanie nazwy podobnej do nazwy firmy istniejącej na rynku,
  • fałszywe lub oszukańcze oznaczenie pochodzenia geograficznego towarów albo usług,
  • wprowadzanie konsumenta w błąd poprzez celowe oznaczenie towarów albo usług, lub brak takiego oznaczenia,
  • naśladownictwo produktów, które może wprowadzić w błąd co do tożsamości produktu lub producenta
  • nakłanianie do rozwiązania lub niewykonania umowy,
  • pomawianie lub nieuczciwe zachwalania przedsiębiorcy,
  • utrudnianie dostępu do rynku, na przykład poprzez stosowanie cen dumpingowych,
  • wykorzystywanie nieuczciwej lub zakazanej reklamy lub reklamy porównawczej,
  • organizowanie systemu sprzedaży lawinowej oraz prowadzanie lub organizowanie działalności w systemie konsorcyjnym.

Jak możemy pomóc?

Audyt działalności gospodarczej

Zespół naszej Kancelarii przeprowadza analizy zarówno dotychczasowych, jak i planowanych przez przedsiębiorców działań pod kątem ewentualnego ryzyka naruszenia przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji oraz ochrony konkurencji i konsumentów. Badamy sposób prowadzenia działań reklamowych, oznaczenia produktów i usług, proces i formuły ich dystrybucji, jak i mechanizmy ustalania cen i rabatów. Wskazujemy alternatywne możliwości rozwiązań zidentyfikowanych problemów z zakresu nieuczciwej konkurencji.

Doradztwo w zakresie know-how

Nasz prawnik udziela porad prawnych dotyczących możliwości w zakresie ochrony know-how przedsiębiorstwa. Niestety to właśnie kradzież know-how jest jednym z częstych występków, których dopuszczają się zarówno pracownicy jak i kontrahenci. Dlatego też stosowanie zabezpieczeń w postaci instrumentów prawnych może okazać się najlepszą strategią w walce z nieuczciwą konkurencją.

Przygotowanie i opiniowanie umów

Opiniujemy umowy o zakazie konkurencji i umowy o zachowaniu poufności zawierane przez przedsiębiorców z kontrahentami i pracownikami. Prawnicy naszej kancelarii sporządzają klauzule umowne, jak i całościowe wzory umów i regulaminów. Dbamy o to by prawidłowo zabezpieczyć interes przedsiębiorstwa w relacjach z pracownikiem, klientem, jak i partnerem biznesowym.

Spory o naruszenie

Adwokaci i radcowie prawni reprezentują przedsiębiorców w sprawach o roszczenia z tytułu popełnienia na ich szkodę czynów nieuczciwej konkurencji. Wspieramy przedsiębiorców w trakcie całego procesu o odszkodowanie za naruszenie przepisów umowy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Doradzamy w postępowaniach, w których nasi Klienci występują jako poszkodowani, jak i gdy zarzuca się im czyn nieuczciwej konkurencji.

Reprezentowanie przed UOKIK

Występujemy w imieniu Klientów w postępowaniach wyjaśniających oraz ewentualnych kontrolach Prezesa UOKIK. Wspieramy Klientów w postępowaniach o zgłoszenie zamiaru koncentracji jak i postępowaniach toczących się w tym zakresie przeciw naszym Klientom. Reprezentujemy przedsiębiorców przed Sądem Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

Postępowanie antymonopolowe

Inicjujemy postępowania antymonopolowe skierowane przeciwko przedsiębiorstwom jak i indywidualnym uczestnikom rynku, którym nasi Klienci zarzucają naruszenie reguł konkurencji. Bronimy interesów Klientów w przypadku, gdy w ich kierunku adresowane są roszczenia o naruszenie przepisów antymonopolowych.

Nadużywanie pozycji dominującej

Oferujemy wsparcie prawne w sprawa o nadużywanie pozycji dominującej. Nasze wsparcie obejmuje sytuacje, w których Klientom zarzuca się wykorzystywanie swojej pozycji lidera w branży do narzucania pewnych rozwiązań zarówno swoim konkurentom i kontrahentom, pozbawiając ich możliwości negocjowanie warunków wzajemnej konkurencji na rynku. Reprezentujemy naszych Klientów sytuacji, gdy to oni stają się poszkodowanym poprzez działalność lidera rynku.

Naruszenie zbiorowych interesów konsumentów

Stajemy w obronie przedsiębiorstwa w sporach o naruszenie interesów grupy konsumentów lub całego rynku konsumenckiego. Wspieramy Klientów w każdej sprawie o popełnienie czynu nieuczciwej konkurencji.

Doświadczenie pokazuje, że niewielu przedsiębiorców zdaje sobie sprawę z możliwości dochodzenia roszczeń wobec nieuczciwych konkurentów. Nasza wiedza w tym obszarze opiera się o wieloletnią praktykę. Swoją wiedzą na ten temat dzielimy się także na swoim blogu, który w całości poświęcony jest nieuczciwej konkurencji. Specjalizacja w tej materii obowiązuje nas do bieżącego śledzenia orzecznictwa sądów polskich, jak również Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości.

Kim jestem?

Maciej Lipiński

Radca Prawny przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Poznaniu. Specjalista w zakresie prawa nieuczciwej konkurencji i prawa gospodarczego. Istotny element jego praktyki zawodowej zajmują także spory sądowe. Autor branżowego bloga: www.nieuczciwakonkurencja.pl. Wspólnik zarządzający kancelarii.

 

E-BOOK: NIEUCZCIWA KONKURENCJA