Nieuczciwe praktyki

Nieuczciwe praktyki

Za nieuczciwe praktyki rynkowe uznaje się w szczególności działania i zaniechania polegające na wprowadzaniu konsumenta w błąd oraz agresywne praktyki rynkowe, których otwarty katalog znajduje się w dyrektywie UE. Są to praktyki, które mogą mieć miejsce w relacji przedsiębiorca – konsument i mogą przybierać różne formy.

Kancelaria pomaga rozstrzygnąć, czy dana działalność stanowi nieuczciwą praktykę rynkową, czy też nie.

Pomagamy m.in. w przypadkach systemów sprzedaży lawinowej, finansowania zakupu produktu w systemach konsorcyjnych i nieprzestrzegania kodeksu dobrych praktyk handlowych. Nasza praktyka zawodowa obejmuje również przypadki związane z zakazaną i nieuczciwą reklamą.

Reprezentujemy klientów przez Urzędem Ochrony Konkurencji i Konsumentów oraz sądami powszechnymi.

E-BOOK: NIEUCZCIWA KONKURENCJA